Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Allesflex, gevestigd aan de Mendelssohnstraat 20, 3816 NW te Amersfoort,  ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69604258 en mede handelend onder de naam Flexseat.

De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het online platform van Flexseat (”Flexseat-platvorm”), waaronder wordt begrepen de website van Flexseat (www.Flexseat.nl, de “Website”), de Flexseat-widget, de mobiele applicatie Flexseat en alle andere applicaties waarmee het Flexseat-platform kan worden gebruikt (de “Flexseat portals”).

Lees de Algemene Voorwaarden nauwkeurig door voordat u zich registreert bij, en gebruik gaat maken van het Flexseat-platform. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde op de Website te raadplegen. Flexseat behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Door gebruik te (blijven) maken van de Flexseat-portals stemt u in met de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Verhuurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarachter geplaatste betekenis:

 • Flexseat: De onderneming die het Flexseat-platform exploiteert.
 • Flexseat-platform: De onlinedienst die door Flexseat wordt aangeboden, waarmee Gebruikers en Verhuurders bij elkaar worden gebracht voor het aanbieden, zoeken, vinden en boeken van een Ruimte.
 • Flexseat-portals: de website www.Flexseat.nl, de Flexseat-widget de mobiele applicaties Flexseat en alle andere applicaties die worden aangeboden door Flexseat, waarmee het Flexseat-platform kan worden gebruikt.
 • Flexseat-widget: een door Flexseat ontwikkelde applicatie die wordt aangeboden op de website van een derde, waarmee Gebruikers Boekingen aan het Flexseat-platform kunnen toevoegen.
 • Verhuurder: een partij die (een) Ruimte(s) via het Flexseat-platform aanbiedt, welke Ruimte(s) door een Gebruiker kan worden geboekt.
 • Gebruiker: een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die gebruik maakt van het Flexseat-platform om een Ruimte te boeken.
 • Ruimte: een flexibele werkplek (waaronder begrepen het geheel van een tafel en een stoel, vergaderzalen en andere ruimtes en overige faciliteiten, diensten en producten) die door een Verhuurder wordt aangeboden en die door een Gebruiker geboekt kan worden.
 1. GEBRUIK FLEXSEAT PLATFORM

 • Verhuurder komt met Flexseat overeen dat Gebruikers via het Flexseat-platform Ruimtes kunnen vinden die door Verhuurder worden beheerd. De commerciële afspraken die hierover worden gemaakt, zoals Servicekosten worden vastgelegd in een Overeenkomst.
 • Verhuurder dient zich, om gebruik te kunnen maken van het Flexseat-platform, middels het aanmeldformulier op de Flexseat website bij het Flexseat- Platform te registreren. Daarbij dienen de instructies van het aanmeldformulier strikt te worden opgevolgd. Verhuurder garandeert dat de gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd juist zijn.
 • Het vermelden van een Ruimte door de Verhuurder op het Flexseat-Platform is gratis. Er wordt hiervoor geen overeenkomst opgesteld.
 • Voor aanvullende dienstverlening wordt een serviceovereenkomst opgemaakt waarin de te betalen servicekosten opgenomen is. Deze Servicekosten moeten worden betaald voordat van het Flexseat-platform gebruik kan worden gemaakt. Flexseat behoudt het recht om toegang te weigeren indien de Verhuurder de Servicekosten niet voldoet. Flexseat behoudt het recht om de Service fees elk moment te wijzigen, en zal de Verhuurder van tevoren berichten over veranderingen voordat deze zich voordoen.
 1. BETALING

 • Aan het begin van ieder kwartaal stuurt Flexseat aan Verhuurder een factuur van de door Verhuurder aan Flexseat verschuldigde Servicekosten voor het komende kwartaal.
 • Betaling door Verhuurder van de aan Flexseat verschuldigde bedragen dient, zonder dat Verhuurder recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Flexseat.
 • Als verhuurder niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn heeft betaald, is Flexseat van rechtswege in verzuim en is Flexseat gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 • Als verhuurder niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Flexseat gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Flexseat gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 • In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn verhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
 1. HUISREGELS VERHUURDER

 • Indien er huis- of gedragsregels gelden voor Ruimtes van Verhuurder dienen deze door de Verhuurder aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt voor aanvang van het daadwerkelijke gebruik van de ruimte.
 1. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Flexseat behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Indien Verhuurder een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.
 1. BEËINDIGING

 • Verhuurder heeft het recht om de Overeenkomst met Flexseat aan het einde van elk kalenderkwartaal te beëindigen. Hiervoor dient door verhuurder wel een opzegtermijn van 15 dagen voor het einde van het kalenderkwartaal in acht te worden genomen.
 • Flexseat heeft het recht de Overeenkomst met Verhuurder op te zeggen en de toegang tot het Flexseat-platform te beëindigen wanneer Verhuurder: (a) haar faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard; (b) surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance wordt verleend; (c) haar bedrijf verkoopt of liquideert; (d) feitelijk stopt zaken te doen of deel te nemen aan het rechtsverkeer, of zulks dreigt te doen; (e) in strijd handelt met een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst met Flexseat of deze Algemene Voorwaarden
 • Deze opzegging doet niets af aan de overige rechten van Flexseat, zoals het recht op vergoeding van enige schade.
 1. AANSPRAKELIJKHEID

 • De aansprakelijkheid van Flexseat (inclusief de tot Flexseat horende groepsondernemingen en haar medewerkers en functionarissen) is (behoudens opzet en grove schuld) als volgt:
  • Flexseat is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of schade die het gevolg is van het feit dat de Ruimte van de Verhuurder niet aan de van tevoren overeengekomen specificaties of van tevoren gestelde (technische of ruimtelijke) eisen voldoet of bepaalde benodigde materialen of producten niet aanwezig zijn;
  • Flexseat is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of schade die het gevolg is van onjuiste instructies van de Gebruiker of enige onjuiste toelevering van gegevens door de Gebruiker, Verhuurder of een derde;
  • Flexseat is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting jegens een Gebruiker of Verhuurder, voor zover die het gevolg is van overmacht, zoals maar daartoe niet beperkt: onvoorziene hardware- of software defecten, stroom- of internetstoringen, brand, bliksem, ontploffingen, wanorde, overstromingen, industriële conflicten, uitzonderlijke weersomstandigheden, oorlog of handelingen van lokale autoriteiten;
  • Flexseat is niet aansprakelijk voor enige indirect schade, reputatieschade of gevolgschade; en
  • Voor zover Flexseat aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot (a) het bedrag dat zij onder haar aansprakelijkheidsverzekering krijgt uitgekeerd, of, indien lager (b) het totaalbedrag van de berekende Servicekosten over de termijn waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Flexseat probeert het Flexseat-platform 24 uur per dag beschikbaar te stellen. Flexseat garandeert echter niet dat het Flexseat-platform continue beschikbaar is en/of volledig functioneert. Daarnaast garandeert Flexseat uitdrukkelijk niet dat de servers/systemen waarop het Flexseat-platform beschikbaar wordt gesteld, altijd (volledig) vrij is van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. Flexseat sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.
 • Flexseat kan niet garanderen dat inventaris, zoals bureaus en bureaustoelen, van een Ruimte bij een Verhuurder voldoet aan de gestelde ARBO-eisen. Flexseat is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.
 • Verhuurder vrijwaart Flexseat voor alle schade die wordt toegebracht aan een Gebruiker, of ieder andere persoon die gebruik maakt van die Ruimte.
  1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • Het intellectueel eigendom van en auteursrechten op alle informatie, beschrijvingen en afbeeldingen die door Flexseat op het Flexseat-platform is geplaatst, rust bij Flexseat of is haar in licentie verstrekt door derden. Het is dan ook niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Flexseat teksten of delen ervan, afbeeldingen of andere informatie van het Flexseat-platform te verveelvoudigen, hergebruiken, openbaar te maken of te verspreiden.
 • Verhuurder verleent Flexseat een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle gegevens met betrekking tot de Ruimtes, zoals foto’s en beschrijvingen te gebruiken in verband met het Flexseat-platform. Deze licentie eindigt wanneer de overeenkomst met Verhuurder is beëindigd.
 1. DISCLAIMER

 • Informatie die u op het Flexseat-platform aantreft, zoals informatie over beschikbaarheid, tarieven, beschrijvingen, faciliteiten en afbeeldingen van Ruimtes van een Verhuurder, is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op het Flexseat-platform wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is of typografische fouten bevat. Flexseat controleert informatie zoals afbeeldingen, faciliteiten en beschrijvingen van Ruimtes die door een Verhuurder worden geplaatst niet. Flexseat staat dan ook niet in voor de juistheid en volledigheid van de op het Flexseat-platform aangeboden informatie over de deelnemende Ruimtes en Verhuurder en aanvaardt voor de gevolgen van onjuistheid en onvolledigheid geen aansprakelijkheid.
 1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 • Deze Algemene Voorwaarden vormen tezamen met alle overige documenten waarnaar deze Algemene Voorwaarden verwijzen, de volledige overeenkomst tussen Flexseat en Verhuurder en bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen ter zake van (het gebruik van) het Flexseat-platform zijn gemaakt.
 1. TOEPASSELIJK RECHT

 • Op deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van het Flexseat-platform is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

1 januari 2019